تورهای ویژهوضعیت قیمت هتل زمان مدت/نوع عنولن کد تور

520/000 ایساتیس 4*تاپ 6/27-6/24 زمینی/4روزه آستارا-سرعین DC26

395/000 معین 5* 6/27-6/25 زمینی/3روز فومن-ماسوله-لاهیجان DN27

845/000

4*شادی-

5* پارسیان

6/31-6/27 زمینی/5روز کردستان- کرمانشاه DN28

360/000 سیمرغ داران 3* 7/03-7/01 زمینی/3 روز چهار محال بختیاری DC29

195/000 مرواریدصدرا 4* 7/03-7/02 زمینی/2روز مازندران شرقی DC30

470/000 4* صفائیه 7/10-7/08 زمینی/3 روز یزد- جشن مهرگان DC31

575/000 5* کوثر 7/17-7/15 زمینی/3 روز اصفهان DN32

650/000 4* صفائیه 7/24-7/21 زمینی/4 روز یزد- میبد- تفت DN33

850/000 4* پارس 7/24-7/22 هوایی/4 روز شیراز هخامنشی DC34

195/000 4* مروارید صدرا 7/24-7/23 زمینی/2روز مازندران شرقی DC35

345/000 3* جهانگردی بسطام 7/24-7/22 زمینی/3 روز سمنان- بسطام- جنگل ابر DC36

1/115/000 5* پارس 8/08-8/06 هوایی/3 روز کرمان DC37

650/000 4* صفائیه 8/08-8/05 زمینی/4 روز یزد- کویر DN38

395/000 5* معین 8/15-8/13 زمینی/3 روز فومن- ماسوله- لاهیجان DC39

850/000

950/000

4* پارس

5* بزرگ شیراز

8/15-8/13 هوایی/3 روز شیراز هخامنشی DC40

685/000 5* ارگ 8/22-8/19 زمینی/4 روز یزد- میبد- تفت DC41

1/100/000 3* کیمیا 8/29-8/27 هوایی/3 روز قشم DN42

90/000 ---- یکشنبه . سه شنبه هر هفته یکروزه

تهرانگردی

سکوی باز برج میلاد- کاخ گلستان- ایران باستان- موزه جواهرات

DC43
تورهای ویژه پاییز قدس گشت


تورهای یکروزه