خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد زندگی کنید و ازسفر با قدس گشت لذت ببرید
Luck is a trip,not a destination.Now is better than never for happiness.Live happy and enjoy your time with Ghodsgasht.
Ghodsgasht,institution of 35year attendance,symbol of 35year experience.