هواشناسی

تهران

شنبه 09 ام
فشار هوا1021
رطوبت27 %
سرعت باد2.41 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 1.45°C 2.34°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 3.44°C 3.76°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 5.18°C 5.18°C
 • شنبه 09 ام 15:30:00 6.11°C 6.11°C
 • شنبه 09 ام 18:30:00 4.34°C 4.34°C

شنبه 09 ام

IR , Tehran

2.34°C

مقداری ابری

فشار هوا1020 %
رطوبت53 %
سرعت باد7.68 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 13.73°C 13.89°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 14.33°C 14.51°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 15.59°C 15.59°C

Bushehr

IR , Bushehr

13.89°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1018 %
رطوبت44 %
سرعت باد1.33 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 7.52°C 7.73°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 9.6°C 10.7°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 13.94°C 13.94°C

Fars

IR , Fars

7.52°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1023 %
رطوبت61 %
سرعت باد1.16 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 0.28°C 0.39°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 1.99°C 2.76°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 5.26°C 5.26°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

0.39°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1018 %
رطوبت31 %
سرعت باد2.99 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 3.29°C 3.5°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 6.48°C 8.12°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 11.66°C 11.66°C

Kerman

IR , Kerman

3.29°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1026 %
رطوبت84 %
سرعت باد0.56 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 -2.91°C -2.72°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 -1.29°C -0.63°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 2.56°C 2.56°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

-2.72°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1022 %
رطوبت49 %
سرعت باد2.22 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 3.19°C 3.2°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 4.93°C 5.8°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 7.96°C 7.96°C

Qom

IR , Qom

3.19°C

مقداری ابری

فشار هوا1023 %
رطوبت50 %
سرعت باد0.89 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 -0.1°C 0.17°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 0.97°C 1.3°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 3.58°C 3.58°C

Qazvin

IR , Qazvin

0.17°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1023 %
رطوبت72 %
سرعت باد0.43 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 0.33°C 0.6°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 1.93°C 2.53°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 5°C 5°C

Semnan

IR , Semnan

0.6°C

مقداری ابری

فشار هوا1022 %
رطوبت32 %
سرعت باد2.5 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 2.45°C 2.82°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 5.47°C 6.71°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 9.73°C 9.73°C

Yazd

IR , Yazd

2.82°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1017 %
رطوبت71 %
سرعت باد5.03 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 18.74°C 20.06°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 20.07°C 21.06°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 21.55°C 21.55°C

Dubai

AE , Dubai

18.74°C

آسمان صاف

فشار هوا1021 %
رطوبت73 %
سرعت باد3.43 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 4.35°C 5.8°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 4.43°C 5.13°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 5.75°C 5.75°C

Istanbul

TR , Istanbul

5.8°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1021 %
رطوبت56 %
سرعت باد3.49 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 4.91°C 6.84°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 5.95°C 6.96°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 8.9°C 8.9°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

4.91°C

آسمان صاف

فشار هوا1028 %
رطوبت32 %
سرعت باد0.99 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 -3.87°C -1.48°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 -0.89°C 1.2°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 0.77°C 0.77°C

Beijing

CN , Beijing

-3.87°C

آسمان صاف

فشار هوا1021 %
رطوبت62 %
سرعت باد3.76 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 4.84°C 6.47°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 5.87°C 6.8°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 6.03°C 6.03°C

Shanghai

CN , Shanghai

4.84°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1011 %
رطوبت83 %
سرعت باد3.44 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 28.35°C 31.04°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 31.85°C 34.28°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 34.07°C 34.07°C

Bangkok

TH , Bangkok

28.35°C

مقداری ابری

فشار هوا1022 %
رطوبت81 %
سرعت باد1.59 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 -8.13°C -8.05°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 -6.55°C -5.82°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 -2.93°C -2.93°C

Yerevan

AM , Yerevan

-8.05°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1011 %
رطوبت77 %
سرعت باد1.95 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 27.85°C 30.44°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 30.04°C 31.78°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 30.02°C 30.02°C

Jakarta

ID , Jakarta

27.85°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1024 %
رطوبت15 %
سرعت باد2.12 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 16.17°C 17.78°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 15.09°C 16.25°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 14.55°C 14.55°C

Mecca

US , Mecca

17.78°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1023 %
رطوبت44 %
سرعت باد2.46 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 9.03°C 9.18°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 10.34°C 10.88°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 14.37°C 14.37°C

Karbala

IQ , Karbala

9.18°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1019 %
رطوبت64 %
سرعت باد5.46 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 14.3°C 14.76°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 16.68°C 17.52°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 20.37°C 20.37°C

Doha

QA , Doha

14.76°C

آسمان صاف

فشار هوا1023 %
رطوبت76 %
سرعت باد1.8 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 -3.27°C -0.54°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 -3.36°C -1.96°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 0.15°C 0.15°C

Sofia

BG , Sofia

-0.54°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1019 %
رطوبت64 %
سرعت باد5.46 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 14.3°C 14.76°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 16.68°C 17.52°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 20.37°C 20.37°C

Doha

QA , Doha

14.76°C

آسمان صاف

فشار هوا1016 %
رطوبت87 %
سرعت باد2.49 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 -9.17°C -6.9°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 -11.27°C -9.44°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 -12.58°C -12.58°C

Moscow

US , Moscow

-6.9°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1024 %
رطوبت40 %
سرعت باد1.8 meter/sec
 • شنبه 09 ام 06:30:00 12.48°C 15.48°C
 • شنبه 09 ام 09:30:00 10°C 12.33°C
 • شنبه 09 ام 12:30:00 8.52°C 8.52°C

London

US , London

15.48°C

ابرهای پراکنده