هواشناسی

تهران

دوشنبه 06 ام
فشار هوا1008
رطوبت19 %
سرعت باد3.57 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 30.67°C 34.38°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 32.7°C 36.77°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 36.09°C 38.8°C
 • دوشنبه 06 ام 19:30:00 38.04°C 38.04°C
 • دوشنبه 06 ام 22:30:00 35.58°C 35.58°C

دوشنبه 06 ام

IR , Tehran

30.67°C

آسمان صاف

فشار هوا1000 %
رطوبت44 %
سرعت باد7.44 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 33°C 33°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 33.09°C 33.26°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 33.15°C 33.23°C

Bushehr

IR , Bushehr

33°C

آسمان صاف

فشار هوا1005 %
رطوبت10 %
سرعت باد1.93 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 33.28°C 33.28°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 34.73°C 37.62°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 36.14°C 37.57°C

Fars

IR , Fars

33.28°C

آسمان صاف

فشار هوا1005 %
رطوبت18 %
سرعت باد0.87 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 27.55°C 27.55°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 29.26°C 32.69°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 31.88°C 34.04°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

27.55°C

آسمان صاف

فشار هوا1008 %
رطوبت11 %
سرعت باد4.37 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 29.65°C 29.65°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 30.5°C 32.19°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 31.1°C 31.83°C

Kerman

IR , Kerman

29.65°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت33 %
سرعت باد0.28 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 21.5°C 25.23°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 24.78°C 31.34°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 29.81°C 33.97°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

21.5°C

آسمان صاف

فشار هوا1002 %
رطوبت8 %
سرعت باد4.21 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 35.81°C 35.81°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 36.96°C 39.26°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 39.54°C 41.4°C

Qom

IR , Qom

35.81°C

آسمان صاف

فشار هوا1005 %
رطوبت24 %
سرعت باد2.53 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 29.12°C 29.12°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 30.67°C 33.76°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 33.84°C 36.2°C

Qazvin

IR , Qazvin

29.12°C

آسمان صاف

فشار هوا1008 %
رطوبت8 %
سرعت باد5.5 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 34.91°C 36.63°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 36.53°C 39.76°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 38.64°C 40.5°C

Semnan

IR , Semnan

34.91°C

آسمان صاف

فشار هوا1003 %
رطوبت8 %
سرعت باد5.65 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 36.46°C 36.46°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 37.9°C 40.77°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 39.43°C 40.91°C

Yazd

IR , Yazd

36.46°C

آسمان صاف

فشار هوا997 %
رطوبت55 %
سرعت باد2.91 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 35.46°C 38.63°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 35.64°C 36.01°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 34.2°C 34.62°C

Dubai

AE , Dubai

35.46°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1016 %
رطوبت83 %
سرعت باد1.29 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 21.89°C 23.19°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 22.85°C 24.78°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 25.35°C 27.08°C

Istanbul

TR , Istanbul

21.89°C

مقداری ابری

فشار هوا1009 %
رطوبت38 %
سرعت باد7.44 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 27.27°C 27.68°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 28.06°C 29.64°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 28.04°C 28.42°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

27.27°C

آسمان صاف

فشار هوا995 %
رطوبت39 %
سرعت باد3.08 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 29.94°C 32.75°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 31.13°C 33.52°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 29.5°C 29.65°C

Beijing

CN , Beijing

29.94°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا999 %
رطوبت61 %
سرعت باد5.65 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 33.39°C 34.56°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 33.21°C 34.11°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 29.05°C 30.89°C

Shanghai

CN , Shanghai

34.56°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت74 %
سرعت باد3.77 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 30.49°C 33.13°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 31.22°C 32.69°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 29.21°C 29.64°C

Bangkok

TH , Bangkok

30.49°C

باران سبک

فشار هوا1009 %
رطوبت77 %
سرعت باد2.01 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 17.99°C 23.66°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 21.39°C 28.18°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 26.55°C 30.83°C

Yerevan

AM , Yerevan

17.99°C

مقداری ابری

فشار هوا1008 %
رطوبت58 %
سرعت باد1.24 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 30.87°C 30.96°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 30.77°C 30.9°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 28.61°C 29.39°C

Jakarta

ID , Jakarta

30.96°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1012 %
رطوبت48 %
سرعت باد4.52 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 31.26°C 34.67°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 29.45°C 32.93°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 28.96°C 30.86°C

Mecca

US , Mecca

34.67°C

آسمان صاف

فشار هوا1004 %
رطوبت19 %
سرعت باد4.91 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 34.62°C 34.62°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 35.63°C 37.64°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 37.31°C 38.66°C

Karbala

IQ , Karbala

34.62°C

آسمان صاف

فشار هوا999 %
رطوبت37 %
سرعت باد11.7 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 36.16°C 38.26°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 37.63°C 40.56°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 37.79°C 38.6°C

Doha

QA , Doha

36.16°C

مقداری ابری

فشار هوا1020 %
رطوبت94 %
سرعت باد1.08 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 14.83°C 19.88°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 18.18°C 24.88°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 21.9°C 25.43°C

Sofia

BG , Sofia

14.83°C

آسمان صاف

فشار هوا999 %
رطوبت37 %
سرعت باد11.7 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 36.16°C 38.26°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 37.63°C 40.56°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 37.79°C 38.6°C

Doha

QA , Doha

36.16°C

مقداری ابری

فشار هوا1008 %
رطوبت88 %
سرعت باد3.69 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 18.4°C 20.62°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 17.48°C 19.57°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 18.33°C 19.09°C

Moscow

US , Moscow

20.62°C

باران سبک

فشار هوا1012 %
رطوبت40 %
سرعت باد3.96 meter/sec
 • دوشنبه 06 ام 10:30:00 28.29°C 29.76°C
 • دوشنبه 06 ام 13:30:00 23.59°C 27.7°C
 • دوشنبه 06 ام 16:30:00 20.31°C 23.46°C

London

US , London

29.76°C

آسمان صاف